กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมานีวรรณ จีระพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวซุนัยนะห์ เจ๊ะซอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอัสมานี ดือราฮิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1