กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบูคอรี สาลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอนุพล ส่งสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3