กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย เล็มมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนิตยา กฤตศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน

นางสาวซาวารีย๊ะ อาแด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพาตีย๊ะ ยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซูไวนี ดอเล๊าะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปาณิศา อับดุลรอแม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุกรี ดาตู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1