กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุรีรัตน์ ยามา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอาเลีย เบ็ญสุหลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิมารีนา ดือเร๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3