กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิชชุดา แซ่เจ็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอิลมี ลือแบเต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิรูกอยะ อาบู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุวา สะเตาะ
ครูขั้นวิกฤติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิมารียะห์ เจะปอ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2