คณะผู้บริหาร

นางสาวอนุช เพชรเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th

นางสุรีรัตน์ ยามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th

นายธวัชชัย เล็มมณี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ทายุโก
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th

นางมานีวรรณ จีระพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th

นางฟาตีฮะห์ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 073291187
อีเมล์ : sirayanukul@ys.ac.th