ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนผังโรงเรียน
อาคารเรียน 1 อาคารแบบ 004 สร้างปี พ.ศ.2510
อาคารเรียน 2 อาคารแบบ 216ล/55 สร้างปี พ.ศ.2519
อาคารเรียน 3 อาคารแบบกึ่งถาวร สร้างปี พ.ศ.2542
อาคารศิรยาอเนกประการ อาคารแบบ 100/27 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2528
อาคารละหมาด อาคารแบบกึ่งถาวร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517
โรงอาหาร อาคารแบบอาคารเรียนชั่วคราวปฎิรูปการศึกษา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522
ปรับปรุง อาคารโรงอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2564
โดมแห่งการเรียนรู้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2559
อาคารหอพักประชารัฐ อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535
ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำชาย

บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู กรมสามัญ ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักภารโรง อื่น อื่น ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง อื่น อื่น ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง อื่น อื่น ปีที่สร้าง 2523